Profiel Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk

Waar gaat het sociaal domein over?

Het sociaal domein betreft alle voorzieningen op het terrein van participatie, arbeid en sociale werkvoorziening, WMO, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, jeugdhulp, schuldhulpverlening, opvoedondersteuning, verslavingszorg, geestelijke gezondheidzorg, zorg voor mensen met een beperking, onderwijs en educatie en gezondheidzorg.

Wat doet de adviesraad?

De gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om een vorm van cliëntenparticipatie vorm te geven. Het formele adviesorgaan van cliënten voor het brede sociale domein in Bergeijk wordt gevormd door de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein.

Hoe zijn wij georganiseerd?

De adviesraad kent nu 6 leden en kan maximaal uit 9 leden bestaan. De adviesraad vergadert een keer per maand op maandagavond  en heeft geen bijeenkomsten in de schoolvakanties. De adviesraad vergadert in het gemeentehuis of het Aquinohuis in Bergeijk.

Wat verwachten wij van onze leden?

Van leden van de adviesraad wordt verwacht dat hij/zij:

 • inwoner is van de gemeente Bergeijk;
 • affiniteit heeft met het sociaal beleid van de gemeente;
 • over een kritisch denkvermogen beschikt;
 • ervaring heeft met of deskundig is op een van de terreinen van het sociaal domein;
 • een bijdrage levert vanuit het belang van inwoners van Bergeijk in het algemeen en die van gebruikers van sociale voorzieningen in het bijzonder;
 • bereid is om ten minste 6 uur per maand aan dit werk te besteden.

Wat hebben wij te bieden?

Wat wij bieden is:

 • een boeiende vrijwilligersfunctie;
 • een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 500,- per jaar
 • een mooie kans om een bijdrage te leveren aan het sociaal beleid in Bergeijk;
 • een ideale mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
 • een interessante ontmoeting met sociaal betrokken inwoners;
 • een benoeming door het college van B&W voor een periode van 4 jaar.