Home

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Bergeijk over het beleid op het terrein van WMO, Welzijn, Jeugd, Participatie en onderwijs. Men kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

De adviesraad is opgericht in 2009.  Dit was een direct gevolg van een aantal taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) dat vanuit de Rijksoverheid is overgedragen naar de gemeenten. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor meerdere taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk is een onafhankelijk adviesorgaan voor het gemeentebestuur. De raad vormt een extra brug tussen burger en gemeentebestuur als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Zij adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd. Alle adviezen zijn openbaar.

De adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve inwoners van Bergeijk met ervaring, kennis en affiniteit binnen het brede sociale domein. De raad bestaat uit in totaal negen leden en vergadert tien keer per jaar. De beleidsambtenaren en de wethouders sluiten geregeld aan bij agendapunten van de vergaderingen. De bijeenkomsten vinden in het Aquinohuis plaats.

Bij verbeteringen binnen het sociaal domein streeft de gemeente er vooral naar dat iedereen naar vermogen kan meedoen en kan bijdragen aan de sociale leefbaarheid binnen Bergeijk. Om dit te bereiken heeft de adviesraad contact met de kern- en dorpsraden en met personen en instellingen die op lokaal niveau actief zijn. Sommige onderwerpen binnen het sociaal domein zijn gemeente-overstijgend en worden Kempenbreed of regionaal uitgevoerd. De raad Bergeijk zoekt daarom afstemming en samenwerking met de adviesraden van de andere Kempen- en regiogemeenten.

Nieuws

Profiel Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk

Waar gaat het sociaal domein over?

Lees meer
Strategisch kader 2022 – 2026

De Adviesraad Sociaal Domein heeft haar Strategisch kader voor 2022 -2026 vastgesteld

Lees meer
Advies jeugdbeleid

De Adviesraad Sociaal Domein heeft advies uitgebracht over de verordening jeugdhulp 2022

Lees meer